Методична робота

Організація методичної роботи

      Методична робота дошкільного закладу будується на основі державних директивних документів про освіту, зокрема тих, що регламентують і визначають основні напрями та зміст навчально-виховної роботи з дітьми: Закон України «Про дошкільну освіту», Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція), «Національна доктрина розвитку освіти», «Типового положення про методичний кабінет ДНЗ» (наказ МОН України від 09.11.2010р. № 1070).        Метою методичної роботи в дошкільному закладі є вивчення та розвиток компетентності кожного вихователя та професійної майстерності, розвитку спеціальних умінь та навичок, підвищення рівня якості дошкільної освіти дітей, шляхом використання інноваційних педагогічних технологій; забезпечення особистісного розвитку дитини на основі навчання та виховання; виявлення та впровадження прогресивних ідей, новітніх освітніх методик, альтернативних технологій; підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи закладу; оптимізація роботи з батьками.

        Вихователь-методист  здійснює  методичне  забезпечення  навчально-виховного  процесу;  сприяє  реалізації  диференційованого  підходу  до вихованців,  виявленню  їх  індивідуальних  особливостей,  задатків,  розкриттю  здібностей,  таланту,  впровадженню  педагогіки  співробітництва, особистістно  орієнтованої  системи  виховання;  забезпечує  і  контролює виконання програми виховання у всіх вікових групах; визначає та впроваджує в практику  роботи  перспективний  педагогічний  досвід,  інноваційні  технології; разом з вихователями пропагує педагогічні знання серед батьків.

         Методична робота спрямована на підвищення педагогічної  майстерності та  реалізовується  через  масові,  групові  та  індивідуальні  форми  роботи  з педагогами:  педагогічні  ради,  педагогічні  години,  проблемні  семінари, практикуми, консультації, колективні перегляди.

         Наповнення  кабінету  інформативне  та  змістовне,  сучасне  та  естетичне, доступне у користуванні та задовольняє потреби педагогів ДНЗ у професійному самовираженні  і  самореалізації,  саморозвитку  та  самовдосконаленні.  З  метою  забезпечення  вільного  доступу  і орієнтування у наповненні методичного кабінету, матеріали групуються за окремими  розділами.  Значне  місце  відводиться  нормативно-правовим документам,  галузевим  та  інструктивно-методичним  документам,  що регламентують  діяльність  ДНЗ.  Ознайомлення  з  ними  співробітників здійснюється  під час проведення педагогічних годин, круглих столів тощо. Це дає  змогу  педагогам  планувати  та  проводити  роботу  згідно  вимог  чинного законодавства, усувати  недоліки  в роботі.  На допомогу  вихователям  підібрані зразки перспективного і  календарного планування освітньої роботи з дітьми за різними моделями, а також методичні розробки різних форм організації дитячої життєдіяльності  (свят,  розваг,  походів за  межі  дитячого  садка,  ігор, пошуково – дослідницької діяльності, навчально-пізнавальних занять та ін.).

        У  методичному  кабінеті  представлені  методичні  розробки  консультацій для  педагогів  і  батьків  (педагогічного,  методичного,  психологічного, здоров’язбережувального  змісту),  плани  проведення  семінарів,  практикумів, тренінгів,  круглих  столів,  ділових  ігор  та  інших  форм  методичної  роботи  з кадрами;  Базовий  компонент  дошкільної  освіти  України  (державний  стандарт дошкільної  освіти),  програми  (основні  й  додаткові),  навчальні,  навчально-методичні, методичні посібники з різних змістових напрямів дошкільної освіти. Матеріали методичного кабінету систематизовано згідно з Інструкцією про ділову документацію в дошкільному закладі (наказ МОН України від 01.10.2012р. №1059).

       У  дошкільному  закладі  є  добірка  фахових  періодичних  видань: «Дошкільне  виховання»,  «Джміль»,  «Палітра  педагога»,  «Дошкільний навчальний заклад», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Музичний керівник»,  «Психолог  дошкілля»  та  ін.,  створена  бібліотека  художньої літератури  для  дітей  (з  програмовими  й  позапрограмовими  творами  різних жанрів вітчизняних і зарубіжних авторів,  українського фольклору).  Матеріали методичного  кабінету  накопичуються  у  відповідних  теках,  зручно  розміщені, систематизовані  за  освітніми  лініями  розвитку,  напрямками  діяльності  ДНЗ. Укладені  каталоги  та  картотеки  наявних  матеріалів. Складова загального оснащення методичного кабінету – методичні куточки,  які оформлені у вигляді стендів, де розміщена  інформація за такими розділами: «Я атестуюсь» , «Методичний вісник».

        Педагоги дошкільного закладу беруть активну участь у міських методичних заходах, які організовує методичний центр відділу освіти Охтирської міської ради. Вчителі-логопеди брали участь у міських методичних об’єднаннях, на яких висвітлювалися актуальні теми корекції мовлення: «Рівні ЗНМ та їх загальна характеристика з порушенням мовлення», «Ранній дитячий аутизм», «Корекція заїкування».

        Керівниками методичних форм роботи дошкільних навчальних закладів міста призначені педагоги ДНЗ «Росинка»:

 • вихователь-методист Бабіна С.В. є керівником методичного об᾿єднання вихователів груп старшого дошкільного віку та вчителів початкової ланки;
 • музичний керівник Поклад І.М. – керівник педагогічної студії музичних керівників дошкільних навчальних закладів міста;
 • вихователь Собакарь О.І. – керівник студії вихователів груп молодшого дошкільного віку дошкільних навчальних закладів міста;
 • вчитель-логопед Брагіна І.О. – керівник студії вчителів-логопедів;
 • вихователь Галицька О.В. – керівник студії вихователів логопедичних груп.

            Ці форми роботи сприяють підвищенню професійного рівня, а також обміну досвідом педагогів/

          Вихователі дошкільного закладу беруть участь у святах міського рівня до Дня захисту дітей «Веселі нотки», Дня дошкілля, фестивалях.

        В нашому садочку створено свій стиль, традиції та особливості організації освітньо-виховного процесу. Достатньо заглянути в затишні групи, поспілкуватися з маленькими «чомусиками», і одразу стане зрозуміло, що тут працюють творчі люди, для яких любов до дітей є сенсом життя.

 

Статут дошкільного навчального закладу

Рішення 1 Рішення 2

Титулка
     І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Росинка» Охтирської міської ради Сумської області (далі дошкільний заклад) комбінованого типу з групами для дітей віком від одного до шести (семи) років заснований у 1943 році. Дошкільний навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту“, “Про дошкільну освіту“, іншими законодавчими актами, актами Президента України, Кабінету Міністрів, наказами МОН України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про дошкільний навчальний заклад та власним статутом.
Дошкільний заклад забезпечує догляд за дітьми, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти, схваленого рішенням Колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.05.2012, протокол № 5/2-2 та затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2012 № 615.
1.2. Юридична адреса дошкільного навчального закладу:
42700, Сумська область, м. Охтирка
вул. Київська, 21, телефон (05446) 3-12-56,
електронна адреса: dnz.rosinka21@meta.ua
1.3. Засновником дошкільного навчального закладу є Охтирська міська рада. Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування дошкільного навчального закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей
1.4. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Росинка» є юридичною особою, має власне майно, діє від свого імені, може отримувати майнові та інші немайнові права, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, ідентифікаційний код та реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства.
1.5. Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу. Форма власності – комунальна.
1.6. Головною метою дошкільного навчального закладу є задоволення потреб громадян у догляді, оздоровленні та навчанні дітей дошкільного віку, у забезпеченні умов для здобуття дошкільної освіти.
1.7. Головними завданнями дошкільного навчального закладу є:
– збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;
– виховання любові до України, шанобливого ставлення до родини та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
– формування життєвокомпетентної особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;
– виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації;
– здійснення соціально-педагогічного патронату у сім’ї з метою підготовки дітей дошкільного віку до шкільного життя.
1.8. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти, який передбачає:
– набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку;
– формування особистісної культури дитини, її активної життєдіяльності;
-виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;
– утвердження ціннісного ставлення до практичної та
духовної діяльності людини;
– засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.
1.9. Дошкільний навчальний заклад самостійно приймає рішення, передбачені чинним законодавством, Положенням та цим Статутом і здійснює діяльність в межах своєї компетентності:
– матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу, обладнання приміщень у відповідності з державними та місцевими нормами і вимогами у межах виділених асигнувань;
– здійснює залучення додаткових фінансових коштів і матеріальних ресурсів, надання платних послуг;
– звітність перед засновником або уповноваженим ним органом про надходження та використання коштів;
– підбір та розстановку педагогічних кадрів, допоміжного персоналу;
– внесення пропозицій до формування штатного розпису та кошторису;
– визначення ставок заробітної плати згідно з тарифікацією;
– встановлення надбавок доплат у межах виділеного фонду оплати праці.
1.10. Дошкільний навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
– реалізацію головних завдань, визначених Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та Положенням по дошкільний навчальний заклад;
– забезпечення рівня дошкільного виховання в обсязі державних вимог;
– дотримання фінансової дисципліни;
– забезпечення рівня дошкільної освіти відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти.
1.11. Порядок ведення діловодства у дошкільному навчальному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, якому підпорядкований дошкільний заклад.
1.12. Взаємовідносини між дошкільним навчальним закладом та юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 ІІ. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 2.1. Порядок комплектування дошкільного навчального закладу визначається засновником спільно із директором (завідувачем). Діти можуть виховуватися у закладі в режимі повного чи короткотривалого перебування.
Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється директором (завідувачем) протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження, та наявної реєстрації в електронній черзі на сайті ISUO.
У дошкільному закладі функціонують дві логопедичні групи для надання спеціалізованої допомоги дітям з мовленнєвими вадами. Комплектація спеціальних груп здійснюється керівником протягом навчального року відповідно до рекомендацій міської психолого- медико-педагогічної консультації (далі – ПМПК) на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють, а також наступних документів: витягу з протоколу ПМПК; медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний заклад; довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення; копії свідоцтва про народження дитини.
Для здійснення допомоги у логопедичних групах працюють вчителі- логопеди, які мають відповідну вищу освіту.
2.2. Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими (одновікові, або з різницею у віці), сімейними (родинними) ознаками. Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють.
2.3. У дошкільному навчальному закладі функціонують групи з режимом перебування дітей – 9 годин, 10,5 годин та 12 годин.
2.4. У дошкільному навчальному закладі комплектуються групи за віковим принципом:
– група раннього віку від 1року 6 місяців до 3-х років;
– група молодшого дошкільного віку від 3 до 4 років;
– група молодшого дошкільного віку від 4 до 5 років;
– група старшого дошкільного віку від 5до 6 місяців;
– група компенсуючого типу (для дітей з мовленнєвими вадами) від 4-х років 6 місяців до 6 (7) років.
2.5. Групи комплектуються за нормативною наповнюваністю:
– для дітей віком від 1року 6 місяців до 3-х років – до 15 осіб;
– для дітей віком від 3-х до 6-ти років – до 20 осіб;
– з короткотривалим перебуванням – до 10-ти осіб;
– компенсуючого типу (для дітей з мовленнєвими вадами)- до12 осіб.
– у літній період до 15-ти осіб.
Може комплектуватися різновікова група від 2 років 6 місяців до 6 (7) років до 15 осіб.
Засновником може бути встановлена менша наповнюваність груп дітьми у дошкільному навчальному закладі.
2.6. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої здійснюється наприкінці літнього періоду (серпень), формування новостворених груп здійснюється за рішенням засновника.
2.7. За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).
2.8. Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу здійснюється:
– на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі;- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; – у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.  
2.9. Термін повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини – не менш як за 10 календарних днів.
2.10. Дошкільний навчальний заклад здійснює соціально-педагогічний патронат сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, але не відвідують дошкільних закладів, та надання консультаційної допомоги сім’ї.
2.11. Для  надання всебічної допомоги сім’ї у розвитку, вихованні та навчанні дітей на базі дошкільного закладу може діяти консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї; з метою сприяння соціалізації дітей раннього віку, забезпечення взаємодії між дошкільним навчальним закладом та батьками, соціальної і медичної підтримки дітей і батьків або осіб, які їх замінюють у дошкільному навчальному закладі створюється консультаційний центр «Разом з мамою» для дітей раннього віку, які не відвідують дошкільний заклад.
2.12. У дошкільному навчальному закладі можуть працювати групи компенсуючого типу.

 III. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

3.1. Режим роботи дошкільного навчального закладу – п’ятиденний.
Вихідні дні – субота, неділя та святкові дні.
Режим роботи груп:
з 630 до 1830 – 12-ти годинний;
з 700 до 1730 – 10,5 годинний;
з 730 до 1630 – 9-ти годинний.
Короткотривалі групи передбачають роботу до 3-х – 3,5 годин.
У святкові та вихідні дні, виходячи з потреб батьків, можуть бути організовані чергові групи.
У робочі дні працює чергова група з 630 до 700 та з 1730 до1830 .

 IV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

4.1. Навчально-виховний процес у дошкільному навчальному закладі реалізується згідно з чинними програмами розвитку виховання і навчання дітей, а також комплексними та парціальними програмами, рекомендованими (схваленими) Міністерством освіти і науки України.
Навчальний рік у дошкільному навчальному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня. З 1 червня по 31 серпня у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.
4.2. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з чинними програмами та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку МОН України. Дошкільний навчальний заклад для здійснення навчально-виховного процесу має право вибору освітніх програм: комплексної як основної та додаткових парціальних для поглибленої освітньої роботи за певними профілями.
4.3. Дошкільний навчальний заклад працює в україномовному режимі відповідно до Конституції України і Закону України «Про засади державної мовної політики».
4.4. У дошкільному закладі можуть бути розроблені власні новації, участь в апробації нових методик, технологій, підходів відповідно до офіційних експериментальних досліджень науковців, і запозичення та впровадження у власну практику уже розроблених, апробованих і рекомендованих педагогічних новацій.
4.5.   Під час організації навчально-виховного процесу можуть впроваджуватися інноваційні освітні технології та методики.
4.6. З метою розвитку творчої особистості дитини в дошкільному навчальному закладі можуть бути організовані додаткові освітні послуги (на платній та безоплатній основі) у формі гуртків різного спрямування: музичного, інтелектуального, спортивного, художньо-творчого, філологічного тощо
4.7. Педагогічний персонал дошкільного навчального закладу здійснює соціально-педагогічний патронат, взаємодіє з сім’єю з метою підготовки дітей до шкільного життя .

 V. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 5.1.   Учасниками навчально-виховного процесу дошкільного навчального закладу є:
– діти дошкільного віку, вихованці;
– директор (завідувач);
– вихователь-методист;
– вихователі;
– інструктор з фізкультури;
– керівники музичні;
– практичний психолог;
– вчителі – логопеди;
– помічники вихователів;
– медичні працівники;
– батьки або особи, які їх замінюють;
– представники підприємств, установ, які беруть участь у навчально-виховній роботі;
– фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.
5.2. Формою морального заохочення учасників навчально-виховного процесу є:
– подяки, грамоти, преміювання;
– знак «Відмінник освіти України», державні нагороди.
5.3. Права батьків або осіб, які їх замінюють:
– обирати дошкільний навчальний заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;
– обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування дошкільного навчального закладу;
– звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання своїх дітей;
– захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах, у суді;
– брати участь у поліпшенні навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу, надавати благодійну батьківську допомогу;
– заслуховувати звіти завідуючого та вихователів дошкільного навчального закладу про роботу дошкільного навчального закладу;
– у дошкільному навчальному закладі можуть бути створені батьківські комітети, які є добровільними громадськими формуваннями, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності у дошкільному навчальному закладі;
– у своїй діяльності батьківські комітети керуються Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну  освіту», «Про об’єднання громадян», Конвенцією ООН «Про права дитини», «Положенням про дошкільний навчальний заклад», Статутом дошкільного навчального закладу, «Положенням про батьківський комітет ДНЗ»  та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти і міжнародного законодавства з прав дитини.
5.4. Батьки або особи, які їх замінюють зобов’язані:
– виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;
– постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;
– виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної і мов інших національностей, до народних традицій і звичаїв;
– своєчасно вносити плату за утримання дитини в дошкільному навчальному закладі у встановленому порядку;
– своєчасно сповіщати дошкільний навчальний заклад про можливу відсутність або хворобу дитини;
– у разі відсутності дитини у дошкільному навчальному закладі  через хворобу надавати медичну довідку;
– сприяти забезпеченню дошкільної освіти у дошкільному навчальному закладі чи сім’ї.
Батьки несуть відповідальність за збереження життя, здоров’я, людської гідності дитини.
5.5. Педагогічні працівники дошкільного навчального закладу повинні бути особами з високими моральними якостями, які мають відповідну вищу педагогічну освіту, а також фізичний і психічний стан, який дозволяє виконувати професійні обов’язки.
Педагогічні працівники приймаються на роботу директором (завідувачем) дошкільного навчального закладу, можливий прийом працівників на роботу за контрактом та на умові строкового договору.
5.6. Педагогічні працівники мають право:
– на вільний вибір, розробку та застосування методик виховання і навчання дітей за погодженням з педагогічною радою дошкільного навчального закладу;
– підвищення кваліфікації у вищих навчальних закладах шляхом курсової перепідготовки не рідше одного разу на п’ять років;
– вимагати від завідувача дошкільним навчальним закладом створення умов для здійснення навчально-виховного процесу;
– на захист професійної честі, гідності;
– одержувати компенсацію при втраті роботи у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, встановлені законодавством України.
5.7. Педагогічні працівники зобов’язані:
 • дотримуватись Статуту дошкільного навчального закладу, посадової (робочої) інструкції, правил внутрішнього трудового розпорядку, умов трудової угоди  чи контракту;
– співпрацювати із сім’єю вихованця дошкільного навчального закладу з питань навчання і виховання дітей;
– сприяти задоволенню запитів батьків на додаткові послуги;
– постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальний культурний рівень;
– не рідше одного разу на п’ять років проходити курси  підвищення кваліфікації відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників;
– проходити чергову атестацію один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників;
– за результатами атестації педагогічних працівників дошкільного навчального закладу визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюється (приймається рішення про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії) кваліфікаційна категорія, може бути присвоєне (приймається рішення про відповідність раніше присвоєному педагогічному званню) педагогічне звання вихователям – «Вихователь-методист», а вихователям-методистам – «Старший вихователь»;
– забезпечувати умови для засвоєння вихованцями чинних програм на рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти розвитку здібностей дітей;
– дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини;
– відволікання працівників від професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків передбачених чинним законодавством.
5.8. Працівники несуть відповідальність за життя, фізичне і психічне здоров’я кожної дитини згідно з чинним законодавством.
5.9.   Педагогічне навантаження педагогічного працівника дошкільного навчального закладу становить:
– вихователя – 30 годин;
– вихователя групи компенсуючого типу – 25 годин;
– вихователя-методиста – 36 годин;
– керівника музичного – 24 години;
– інструктора з фізкультури – 30 годин;
– практичного психолога – 40 годин;
– вчителів – логопедів – 20 годин
5.10. У межах штатного розпису можуть бути введені інші посади спеціалістів.

 VI. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 6.1. Управління дошкільним навчальним закладом здійснюється міським відділом освіти. Керівництво навчальним закладом здійснює його директор (завідувач), який призначається і звільняється засновником або уповноваженим ним органом управління освітою з дотриманням чинного законодавства.
6.2. Органом громадського самоврядування дошкільного навчального закладу є загальні збори членів трудового колективу та батьків. Рішення загальних зборів приймається більшістю голосів від загальної кількості присутніх.
Збори скликаються не рідше одного разу на рік.
6.3. Загальні збори:
– заслуховують звіти керівника дошкільного навчального закладу з питань статутної діяльності та дають оцінку професійно-педагогічної діяльності, розглядаються питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності дошкільного навчального закладу. Дають оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
– затверджують основні напрямки удосконалення роботи і розвитку дошкільного навчального закладу;
– приймають рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників;
– вибирають і аналізують програми виховання дітей, розглядають і затверджують методичні напрямки роботи з дітьми.
6.4. У період між загальними зборами вищим колегіальним органом є Рада дошкільного навчального закладу. До її складу входять працівники дошкільного навчального закладу, батьки або особи, що їх замінюють, спонсори.
Рада дошкільного навчального закладу :
– організовує виконання рішень загальних зборів;
– розглядає та погоджує режим роботи закладу і груп;
– підтримує громадські ініціативи щодо вдосконалення розвитку, навчання і виховання дітей;
– погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків;
– разом із директором (завідувачем) дошкільного навчального закладу контролює витрачання коштів, формує напрямки використання бюджетних і позабюджетних коштів, погоджує штатний розпис;
– визначає умови оренди приміщень, споруд і обладнання;
– визначає порядок встановлення надбавок, доплат і премій працівникам дошкільного навчального закладу, вносить пропозиції про їх заохочення;
– порушує питання про розірвання трудового договору з працівником, який не відповідає посаді, що займає.
6.5. У дошкільному навчальному закладі може діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.
Піклувальна рада створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.
Основними завданнями піклувальної ради є:
– співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному навчальному закладі;
– сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;
– сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;
– сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;
– організація дозвілля та  оздоровлення дітей та працівників дошкільного закладу;
– стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
– всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним закладом;
– сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.
6.6. Директор (завідувач) дошкільного навчального закладу:
– несе відповідальність за організацію роботи дошкільного навчального закладу;
– забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти;
– діє від імені закладу, представляє його в усіх органах, організаціях, на підприємствах, установах;
– в межах своєї компетентності видає накази, обов’язкові для виконання працівниками закладу;
– приймає на роботу та звільняє працівників закладу;
– організовує додаткові послуги, спрямовані на поліпшення догляду, оздоровлення, виховання та навчання дітей;
– затверджує штатний розпис у межах фонду заробітної плати, створеному в установленому порядку і погоджує його із засновником;
– встановлює доплати, надбавки, премії працівниками дошкільного навчального закладу за рахунок і в межах фонду заробітної плати відповідно до порядку;
– забезпечує виконання санітарно-гігієнічних, протипожежних вимог та інших вимог щодо охорони життя і здоров’я дітей;
– створює умови для здійснення навчально-виховного процесу;
– один раз на п’ять років проходить атестацію керівних кадрів.
6.7.   У дошкільному навчальному закладі є постійно діючий колегіальний орган управління – педагогічна рада.
До складу педагогічної ради дошкільного навчального закладу входять усі педагогічні працівники  дошкільного навчального закладу, медичні працівники. До складу педагогічної ради можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії. На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.
Педагогічна рада:
– оцінює результативність роботи педагогічного колективу, щодо реалізації програми розвитку дитини дошкільного віку, виховання і навчання дітей по кожній віковій групі;
– розглядає питання удосконалення організації навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі;
– визначає план роботи дошкільного навчального закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;
– затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;
– обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
– розглядає інші питання, визначені Положенням про дошкільний навчальний заклад;
– аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності в дошкільному навчальному закладі;
– визначає шляхи співпраці дошкільного навчального закладу з сім’єю;
– розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників дошкільного навчального закладу;
– заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;
– затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників.
Робота педагогічної ради планується довільно, відповідно до потреб дошкільного навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається потребами дошкільного навчального закладу і, як правило, становить не менше чотирьох на рік.

VII. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ І МЕДИЧНОГО БСЛУГОВУВАННЯ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

7.1. У дошкільному навчальному закладі здійснюється триразове харчування дітей. Згідно з «Положенням про дошкільний навчальний заклад» та виходячи з потреб родини, в дошкільному навчальному закладі може бути організоване три – або чотири разове харчування.
Натуральний набір продуктів для харчування дітей дошкільного віку визначається спеціально уповноваженими органами охорони здоров’я, фінансів та місцевого самоврядування.
Організація та відповідальність за харчування дітей покладається на органи місцевого самоврядування та на керівника дошкільного навчального закладу.
Розмір плати зменшується на 50 відсотків для батьків, у сім’ях яких троє і більше дітей.
Встановлення плати за харчування дитини в дошкільному навчальному закладі здійснюється згідно з чинними нормативно-правовими актами та за рішенням виконавчого комітету Охтирської міської ради .
Від плати за харчування дітей звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, в яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), діти – сироти та діти які залишились без батьківського піклування та інші категорії осіб визначені чинним законодавством. Підставою для звільнення є довідка про призначення такої допомоги, видана органами праці та соціального захисту та іншими уповноваженими органами.
7.2. Організація безоплатного медичного обслуговування в дошкільному навчальному закладі забезпечується органом місцевого самоврядування і здійснюється закладами охорони здоров’я відповідно до чинного законодавства України.
7.3. Заклади охорони здоров’я разом з відділом освіти здійснюють контроль за дотриманням санітарного законодавства у дошкільному навчальному закладі, щорічно забезпечують безоплатний медичний огляд дітей, моніторинг і корекцію стану їх здоров’я, несуть відповідальність за дотримання санітарно-гігієнічних норм, за проведенням лікувально-профілактичних заходів.
7.4. Медичне обслуговування дітей дошкільного віку здійснюється штатним   середнім медичним персоналом дошкільного навчального закладу та лікарем дитячої лікарні у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 VIII. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

8.1. Дошкільний навчальний заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивний та ігрові майданчики, господарські будівлі, загальною площею 0,7439 га. Майно дошкільного навчального закладу належить йому на правах, визначених Законом «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами.
8.2. Матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу відповідає вимогам, що визначаються  будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також Типовим переліком обов’язкового обладнання дошкільного навчального закладу, у тому числі навчально-наочних посібників, іграшок, навчально-методичної, художньої та іншої літератури.

 IX. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 9.1. Фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про державний бюджет», «Про власність», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів.
9.2. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу у межах Типового переліку обов’язкового обладнання дошкільного навчального закладу фінансується за рахунок коштів засновника.
9.3. Джерела формування коштів дошкільного навчального закладу:
– кошти місцевого бюджету, що надходять в розмірі не нижчому від передбаченого нормативами фінансування дошкільних навчальних закладів;
– кошти одержані від громадян за надання платних послуг в галузі освіти;
– добровільна благодійна допомога батьків або осіб, що їх замінюють;
– цільові внески фізичних та юридичних осіб;
– інші кошти, не заборонені законодавством України.
9.4.   Дошкільний навчальний заклад має право:
– реалізувати додаткові освітні послуги в тому числі за плату понад освітні програми (показ театралізованих вистав, лялькових театрів, концертів);
– на договірній основі проводити семінари, конференції, курси з підвищення кваліфікації педагогічних працівників, з обміну досвідом і т.д;
– розробляти, видавати в установленому порядку і реалізувати споживачам навчальні посібники, дидактичний матеріал, методичні рекомендації;
– брати участь в наукових та інших об’єднаннях, семінарах, конференціях і інших формах співробітництва.
9.5. Дошкільний навчальний заклад користується приміщеннями, обладнанням, відповідною територією, розпоряджається ними у межах, передбачених чинним законодавством.
9.6 Дошкільний навчальний заклад веде документацію згідно з інструкцією з діловодства в дошкільних закладах, складає статистичну звітність у встановленому порядку.
9.7. Дошкільний навчальний заклад самостійно визначає потребу у матеріальних ресурсах. Дошкільний навчальний заклад одержує матеріальні ресурси та продукти харчування у централізованому порядку та на договірних засадах, відповідно до чинного законодавства.
9.8. Ведення бухгалтерського обліку виконання кошторисів і видатків здійснюється бухгалтерською службою відділу освіти Охтирської міської ради

 X. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

10.1. Дошкільний навчальний заклад підпорядковується і підзвітний засновникові та уповноваженому ним органу.
10.2. Державний контроль за діяльністю дошкільного навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері освіти.
10.3. Основною формою державного контролю за діяльністю дошкільного навчального закладу є державна атестація, яка проводиться один раз на десять років. Результати державної атестації дошкільного навчального закладу оприлюднюються.
10.4. Контроль за дотриманням дошкільним навчальним закладом державних вимог щодо змісту рівня й обсягу навчання і виховання здійснюється органами місцевого самоврядування, міським відділом освіти.
10.5. Зміст, форми, періодичність контролю не пов’язана з навчально-виховним процесом, встановлюється засновником дошкільного навчального закладу.

 XI. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ  ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

11.1. Створення, організація чи ліквідація дошкільного навчального закладу здійснюється у порядку, визначеному чинними та іншими нормативно-правовими актами України.
11.2. Вивільнені  приміщення ліквідованого дошкільного навчального закладу використовуються виключно для роботи з дітьми.
11.3. Засновник дошкільного навчального закладу не має права безпідставно ліквідувати його, зменшити в ньому площу території, кількість груп, здавати в оренду приміщення.
11.4. Реорганізація або ліквідація дошкільного навчального закладу допускається лише за згодою територіальної громади міста або на підставі результатів місцевого референдуму.
11.5. При ліквідації чи реорганізації дошкільного навчального закладу діти дошкільного віку, які відвідують цей заклад, повинні бути забезпечені можливістю відвідувати інший заклад.
11.6. При реорганізації дошкільного навчального закладу працівникам, які вивільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів, відповідно до чинного законодавства.

 

 

Секретар міської ради                                                        В.І.Попович

 

 

 

 

 

                                     

 

Сертифікати про акредитацію освітніх програм

Відповідно до Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом МОН України від 30.01.2015 № 67, у період з 27 квітня по 15 травня 2015 року відділом освіти Охтирської міської ради була проведена атестаційна експертиза напрямів діяльності Охтирського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Росинка» Охтирської міської ради.
До складу атестаційної комісії входили працівники відділу, навчальних закладів та громадськості.
Атестаційна комісія забезпечила повне та об’єктивне вивчення напрямів діяльності дошкільного навчального закладу. Основна увага зверталася на відповідність усіх сторін діяльності закладу збалансованому різнобічному розвитку дітей. Діяльність закладу, зміст навчально-виховного процесу відповідають завданням дошкільної освіти, Базовому компоненту дошкільної освіти та програмі розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».
Відповідно до висновків атестаційної комісії  дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Росинка» визнано атестованим за рівнем впровадження дошкільної освіти.

свідоцтво

Кадровий склад закладу

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 Відповідно до штатного розпису, затвердженого відділом  освіти Охтирської міської ради, дошкільний навчальний заклад укомплектований працівниками (педагогами та обслуговуючим персоналом) в кількості 51 особа.

 Укомплектованість ДНЗ педагогічними працівниками:

Навчально-виховний  процес    у дошкільному  закладі  забезпечують   26 педагогів, у тому числі: директор, вихователь-методист,  практичний  психолог,  2  керівника музичних,    інструктор  з  фізичної  культури, 2 вчителі-логопеди,  18  вихователів.  Із загальної кількості педагогів мають кваліфікаційну категорію: «Спеціаліст вищої категорії» – 1 педагог, «Спеціаліст першої категорії» – 5 педагогів, «Спеціаліст другої категорії» – 7 педагогів, «Спеціаліст» – 3 педагога, «Молодший спеціаліст» – 9 педагогів,  бакалавр – 1 педагог, звання «Вихователь-методист» має 1 педагог.

Укомплектованість ДНЗ обслуговуючим персоналом:

До обслуговуючого персоналу  входять: сестра медична старша (має кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії»), сестра медична з дієтхарчування,  завідувач господарства, діловод, каштелян, машиніст із прання та ремонту спецодягу,  робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків, слюсар-електромонтер, 11 помічників вихователів, 3 кухарі,  кухонний робітник,  двірник, сторож.
У  відпустці  для догляду  за дитиною, до досягнення нею 3 років  знаходиться  5 працівників.
В дошкільному навчальному закладі вакансій немає.

 

Освітні програми, що реалізуються в закладі

Освітньо-виховний процес у дошкільному навчальному закладі здійнюється відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція) та Програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у світі”.
В освітньо-виховний процес впроваждуються парціальні програми: “Радість творчості”, “Грайлик”, “Скарбниця моралі”, “Цікаві шашки”, “Казкова фізкультура”.

Організація інноваційної діяльності ДНЗ

При здійсненні інноваційної діяльності дошкільний навчальний заклад керується документами щодо організації інноваційної діяльності, а саме: «Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» (наказ МОН України від 07.11.2000р. №522), наказом відділу освіти, молоді та спорту Охтирської міської ради від 06.09.2013 № 01-06/397-а  «Про здійснення інноваційної діяльності у дошкільних навчальних закладах», наказом по ДНЗ «Росинка» від09.09.2013р. № 01-12/41-од  «Про здійснення інноваційної діяльності у дошкільному навчальному закладі».
У закладі забезпечується вивчення та впровадження освітніх технологій:
 • «Технологія навчання дітей читанню» автор – М.О. Зайцева,
 • «Технологія інтегрованого навчання і виховання» (розвиваючі кубики Нікітіних) автори Б.Л., О.О. Нікітіни;
 • «Технологія пізнавального та логіко-математичного розвитку» автор Х.Кюїзенер;
 • коректурні таблиці за методичним посібником Н.Гавриш,
 • «Калейдоскоп інформаційно-ігрової творчості дітей»;
 • впровадження  мовно – творчого розвитку дошкільників за ідеями С.Русової.
Інструктор з фізичної культури втілює у практику роботи елементи «Експерементально-авторської оздоровчо-корекційної гімнастики «Богатир» для дітей дошкільного віку».
Керівник  музичний впроваджує в роботу методику К.Орфа, яка основана на різних видах музикування дитячої творчості по розвитку музично-творчих здібностей дітей через ігрову діяльність.
Вчителі-логопеди впроваджують у роботі з дітьми систему роботи викладача кафедри валеології Харківського національного університету ім.Г.С.Сковороди «Вчимося правильно говорити звуки», альбом А.Я.Малярчук, Ріпцун Ю.В., Ріпцун О.Г. «Слова-пароніми», Савченко М.А. – методика виправлення вад вимови фонем у дітей, Хребтова Н.П. «Вчимося говорити правильно», Малярчук А.Я. – дидактичний матеріал з виправлення мовленнєвих недоліків, Блінова Г.Й. «Альбом з обстеження мовлення у дитини».
У дошкільному навчальному закладі вивчається питання  щодо здійснення інноваційної діяльності та результативності  роботи дошкільного навчального закладу.

Територія обслуговування, закріплена за закладом

Про проведення обліку дітей дошкільного віку

Відповідно до ст.19 Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» (п.2), листа Міністерства освіти і науки України «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» від 07.05.2007 № 1/9-263, на виконання рішення виконавчого комітету Охтирської міської ради від 19.04.2017 № 56 «Про організацію обліку дітей дошкільного та шкільного віку», наказу відділу освіти Охтирської міської ради від 05.05.2017 р. № 197 «Про проведення обліку дітей дошкільного віку у 2017 році»   та з метою створення умов для здобуття громадянами дошкільної освіти в дошкільному навчальному закладі була організована і проведена робота по обліку дітей дошкільного віку на території обслуговування ДНЗ відповідно до рішення, затвердженого виконавчим комітетом Охтирської міської ради від 19.04.2017 № 57 «Про затвердження територій обслуговування загальноосвітніх шкіл та дошкільних навчальних закладів міста».

рішення

Територія обслуговування дошкільного навчального закладу “Росинка”

Вул. Сумська (з №1 до початку вул. Гончарної), вул. Гончарна ,
пров. Сонячний, пров. Озерний, пров. Слов᾿янський,
пров. Архітектора Нємкіна,  пров. Ударний, пров. Миру, пров. Кобилянської,
пров. Бригадирівський, пров. Народний, пров. Лікарняний, пров. Березовий,
пров. Веселковий, пров. Благоєва, вул. Петропавлівська (з №1 до № 272),
вул. Лугова,  вул. Володимира Шандиби, пров. Північний, вул. Молодіжна,
вул. Парижської Комуни, вул. Слобідська (з №1,2 до № 27,36), пров. Муратова,
вул. Зарічна (з № 52, 59 до кінця),  пров. Успенського, вул. Полтавська,
пров. Лебединський, вул. Левченка, вул. Сковороди, вул. Заозерна, вул. Снайпера,
пров. Івана Милославського,  пров. Прилісний, пров. Снайпера

Кількість дітей

 

 

Мова освітнього процесу

З метою наскрізного впровадження механізму реалізації завдань компетентнісного підходу в навчанні української мови в контексті положень «Нової української школи» в дошкільному навчальному закладі ведення ділової документації та освітнього процесу здійснюється українською мовою.

Усне і писемне мовлення кожної людини свідчить про рівень її освіченості, інтелігентності, справжньої інтелектуальності. Щоб грамотно говорити і писати, потрібно передусім любити рідну мову, прагнути до постійного її удосконалення.
На сучасному етапі простежуємо новий поштовх до уважного й детального вивчення української літературної мови. Це пов’язано не лише зі зростанням загального рівня культури, а й із підвищенням вимог до сучасного фахівця будь-якої сфери. Досконале, ґрунтовне володіння українською мовою є обов’язком кожного, хто дбає про її розвиток та авторитет.

Матеріально-технічне забезпечення

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА БАЗА

 Матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу відповідає вимогам Закону України «Про дошкільну освіту», Санітарному регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р.  за № 563/2869.
Будівлі закладу знаходяться у задовільному стані. Основна будівля збудована у 1905 році. У 1943 році офіційно був відкритий дошкільний заклад. На  сьогоднішній день заклад  розміщується у трьох будівлях (два основних корпуси, харчоблок). Загальна площа приміщень –1029, м2, з них площа групових приміщень – 743 м2, інших приміщень – 286 м2
У закладі функціонують дев’ять вікових груп. Всі вікові групи мають окремі групові кімнати зі спальнями, роздягальнями та туалетними кімнатами. Приміщення мають сучасний естетичний вигляд.
Будівлі закладу обладнано системою централізованого опалення та водопостачання, які знаходяться у належному стані та відповідають вимогам. Заклад забезпечений проточною холодною водою (з водогону),  гарячою (6 електричних водонагрівачів). Освітлення приміщень закладу – природне та штучне. Використовуються лампи розжарювання та енергоефективні освітлювальні прилади. Режим освітлення не порушується. Повітряно-тепловий режим в нормі.
У дошкільному закладі створено  умови для проведення медичної, оздоровчо-профілактичної роботи. У закладі функціонують медичний та фізіотерапевтичний кабінети, які оснащені сучасною лікувальною апаратурою, обладнані необхідними меблями, холодильником для зберігання ліків, шафою для медичних препаратів, ростоміром, вагами, умивальником. Відповідно до «Переліку оснащення медичного кабінету дошкільного навчального закладу» кабінет забезпечений на 85%, «Переліку лікарських засобів та виробів медичного призначення у медичному кабінеті» –  на 100%.
Усі приміщення  використовуються за призначенням та забезпечені інвентарем для прибирання.
Упродовж останніх 10 років неодноразово проводився ремонт приміщень закладу. Проводиться ремонт водогінної системи. З метою енергозбереження проводиться заміна дерев᾿яних віконних блоків на металопластикові (замінено 73% вікон).
Територія закладу має площу 0,7439 га, яка огороджена по всьому периметру  бетонним, цегляним та дерев’яним парканом.  Площа озеленення території становить 85%. Центральний вхід вкритий асфальтованим покриттям, а доріжки тротуарною плиткою.
Кожна вікова група має окремий груповий майданчик із зеленими насадженнями, літніми  павільйонами. Ігрові майданчики оснащені стаціонарними, дерев’яними, ігровими, спортивними спорудами (машинами, літаками, мотоциклами, самокатами, будинками, гойдалками, столами, лавами,гіркою, ліанами, драбинами, мішенями, рукоходом). Спортивний майданчик обладнаний металевими спорудами (ліана, різні види драбин, мішені, футбольні ворота). Приміщення, територія дошкільного закладу завжди підтримуються в чистоті.
 Забезпечення спортивного та музичного залів, групових приміщень обладнанням відповідно до Типового переліку
Забезпечення спортивно-музичної зали, групових приміщень обладнанням здійснено відповідно до Типового переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок у дошкільних навчальних закладах, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 вересня 2002 року № 509.
У музично-спортивній залі  є необхідне обладнання для проведення занять з фізкультури, спортивного гуртка, фізкультурних свят та розваг (гімнастичні лави, драбини, мати, канати, гімнастичні кільця, дуги для підлізання, стояки, обручі, масажери, м’ячі різного розміру, мішечки з піском, ключки,  обладнання для профілактики плоскостопості, порушень постави, інвентар до спортивних ігор: баскетбол, волейбол, футбол, кеглі,  мілкий спортивний інвентар для проведення ранкової гімнастики та загально-розвиваючих  вправ на заняттях з фізичної культури,  нестандартне фізкультурне обладнання).
Зала  оснащена сучасними технічними засобами: піаніно, музичним центром, магнітофоном, підсилювачами звуку, колонками, дитячими музичними інструментами (дерев’яними та металевими металофонами, маракасами, музичними трикутниками, брязкальцями, дитячими баянами, сопілками, кселофонами), фонотекою музичних творів для дітей, театральною ширмою, ляльками до різних видів театру, декораціями для проведення свят і розваг, театральних вистав, музично-дидактичними іграми.
Забезпечення навчально-наочними посібниками та іграшками відповідно до Типового перелікуОблаштування навчально-методичної бази здійснюється у відповідності до Типового переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок дошкільного навчального закладу, затвердженого наказом МОН України від 11.09.2002р. №509, Методичними рекомендаціями від 17.03.2006р. № 1/9 -153 «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах» та додатка до листа МОН України від 18.07.2008р. № 1/9-470 «Підбір і використання іграшок  для дітей дошкільного віку у дошкільних навчальних закладах».Педагоги щорічно проводять експертизу ігрового обладнання  на придатність та відповідність вимогам безпечного використання. З метою поліпшення розвивального середовища, щорічно проводиться огляд-конкурс «Облаштування груп до нового навчального року». В групових приміщеннях дошкільного закладу створені всі необхідні умови для повноцінного фізичного та психічного розвитку дітей. Предметно-розвивальне середовище відповідає віковим особливостям дітей. У групах придбана  достатня кількість дидактичних ігор і посібників, настільно-друкованих ігор і наочного матеріалу, спрямованих на соціальне, емоційне, логічне мислення, на розвиток творчого потенціалу дитини.
 Забезпечення технічними засобами навчання 
У розпорядженні працівників дошкільного навчального закладу є: 3 комп᾿ютери, 1 ноутбук, 2 принтери, 11 магнітофонів, 2 музичних центри, 1 телевізор, 2 радіомікрофони, 2  колонки, 1  підсилювач звуку. Вихователі мають власні ноутбуки, які використовують у роботі з дітьми. Для створення емоційного мікроклімату, релаксації дітей педагоги  у своїй роботі використовують аудіозаписи. Дошкільний навчальний заклад  має доступ до мережі  Інтернету. Впроваджена система ЄДЕБО,  створені умови та призначений відповідальний для внесення відповідної інформації до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
Колектив не зупиняється на досягнутому, а планує і надалі створювати комфортні умови для перебування дітей.